Kerkrentmeesters 

De functie van de kerkrentmeesters is gericht op de financiële ontwikkeling van de stoffelijke zaken van de kerkelijke gemeente Terwolde – De Vecht. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters om op een zorgvuldige manier om te gaan met de aan haar toevertrouwde stoffelijke zaken. Hiertoe behoren gebouwen, gronden en financiële middelen. De stoffelijke zaken zijn geheel en al ten dienste van het gemeente zijn en hebben geen eigenstandige betekenis. De gemeente hecht waarde aan een eigen voorganger en een eigen gebouw om de eredienst in te vieren en als herkenbare plaats om een deel van het kerk zijn te beleven. Hieruit vloeit als doelstelling voort, dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn.

Uitgangspunten 

Uitgangspunt is een financieel gezond evenwicht van inkomsten en uitgaven. Om dit te bereiken zullen waar mogelijk kosten worden verlaagd en opbrengsten worden verhoogd. Ook zal samenwerking met omliggende gemeenten steeds meer nodig zijn.

Kerntaken 

Het behouden van een eigen voorganger voor de gemeente is een kerntaak van de kerkrentmeesters. Ons religieus erfgoed – de kerk als instelling – voor de volgende generatie te behouden, is eveneens een kerntaak van de kerkrentmeesters. Voortbouwend op de historie vormt de exploitatie van de gebouwen daarbij een belangrijk onderdeel. 

Acties die onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters vallen :

  • Actie kerkbalans
  • Inkomsten uit rente en pacht
  • Donaties en sponsoring waar passend bij het kerkzijn
  • Samenwerking met de Rommelmarktcommissie
  • Verhuur van onze gebouwen
  • Verspreiding van de Kerkbode
  • Openstelling van de kerk eventueel in combinatie met tentoonstellingen e.d.
  • Aanstelling en instandhouding van predikantsplaats

Onroerend goed 

Het onderhoud van de kerk in Terwolde gebeurt aan de hand van het jaarlijkse inspectierapport van de Monumentenwacht. De kerkelijke goederen betreffende land worden door het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) beheerd. De woning (voormalige pastorie) wordt rechtstreeks beheerd aan de hand van de ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) handleiding.

Orgel 

Het Naber orgel is evenals de kerk een historisch erfgoed.

Fondsen

Ten behoeve van het opvangen van grote uitgaven beheren de kerkrentmeesters enkele fondsen. Zo hebben we onderhoudsfondsen voor het kerkgebouw en voor het orgel en een pastoraal fonds. Ook worden er collectes en acties voor deze fondsen gehouden. De rommelmarkt commissie doneert via eigen rekening veelal aan het onderhoudsfonds voor het kerkgebouw. Bij begrotingstekorten kan geput worden uit het daarvoor bestemde fonds. Voor het onderhoud van de woning (voormalige pastorie) is in 2007 een fonds opgezet.

Administratie 

Alle administratieve werkzaamheden worden in eigen beheer door een administrateur uitgevoerd. Voor officiële verklaringen is een overeenkomst afgesloten met het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA).

Organisten 

Voor een goede invulling van de erediensten is muzikale ondersteuning van belang met gebruikmaking van het historische Naber orgel.

Kosters 

De taken van de koster zijn zeer veelzijdig en van groot belang om de kerkdiensten en het gebruik van de kerk goed te laten verlopen.

Functies kerkrentmeesters

Piet Winterman : voorzitter 

Hermien Teunissen : secretaris 

Vacature : penningmeester

Harry Steenbergen : onderhoud gebouwen 

Paul Rijken : beheer gebouwen en land

De administratie wordt verricht door Sari Wolters. Henk Stormink doet de externe verhuur van het kerkgebouw.