Diaconie

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia, dat dienst betekent. De letterlijke betekenis is: dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. In- en door het diaconaat willen wij als gemeente omzien naar elkaar. Zowel dichtbij (Kerkelijke gemeente, het dorp Terwolde en de Vecht,) maar ook regionaal, landelijk en wereldwijd.

Binnen de kerkelijke gemeente: Tijdens de zondagsvieringen worden de diaconale giften ingezameld.  Door middel van folders en/of afkondigingen worden de gemeenteleden geïnformeerd over de goede doelen die gesteund worden.  Een aantal keer per jaar wordt tijdens de zondagsdienst het avondmaal gevierd.  Ter gedachtenis aan Jezus wordt het brood gedeeld, en de wijn gedronken.  Het brood symboliseert het lichaam, en de wijn het bloed van Jezus.  De diakenen bereiden de avondmaalstafel en assisteren bij de viering.   

In de dorpen Terwolde en de Vecht is de diaconie op zoek naar de zwakkeren in de samenleving.  Mensen die het moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan zijn in de vorm van een luisterend oor, of praktisch en/of tijdelijke financiële ondersteuning.

Regionaal werkt de diaconie samen met andere instanties en kerken (m.n. PKN Twello) door krachten te bundelen. Samen sterk in het bestrijden van armoede, schuldhulpverlening, sociaal isolement en er zijn voor anderen die buiten gesloten worden.

De ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) ondersteunt projecten in arme landen. Hierbij wordt met name financieel bijgedragen in het opbouwen van goede bestaansmogelijkheden. Een enkele keer wordt iemand persoonlijk geholpen om eventueel een opleiding te volgen waarvan de kennis dan weer kan worden gebruikt in het vaderland. Voor meer informatie kunt u op deze website ook de nieuwste kerkbode doornemen

Wereldwijd is onze Kerk aangesloten bij “Kerk in actie”. (www.kerkinactie.nl).  Over de hele wereld en in Nederland wordt steun gegeven aan het werk van lokale hulporganisaties en kerken, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te bieden. Naast noodhulp geeft Kerk in Actie structurele hulp en ondersteunt ze zendingsactiviteiten.

Functies binnen de diaconie:

Voorzitter:           Henk van der Scheer

Penningmeester:  vacant

Secretariaat:       Kees Visser

Diakenen:           Gert Bokslag en Gerrie Ter Mate

Medewerkers: Dorothé van Baak en Maaike Pannekoek

Administrateur:   Harry Kamphuis

Via deze website hopen we u als lezer te betrekken bij de diaconale werken van onze kerkelijke gemeenschap. Diaconie is een zaak van alle mensen wat we graag willen stimuleren en ondersteunen met als vaste pijler het christelijk geloof.