Colleges en commissies

De kerkenraad bestaat in totaal uit zeventien leden. De voltallige kerkenraad vergadert maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. 

Gemeenteleden kunnen bij de scriba zaken aandragen die betrekking hebben op het gemeenteleven en besproken moeten worden in de kerkenraad.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de protestantse kerk Terwolde – de Vecht. Het bestaat uit een ouderling, een kerkrentmeester, een diaken, de scriba en de predikant.

Er wordt één maal per maand vergaderd ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering.

Zonodig is er een gemeenteavond waarin de kerkenraad verantwoording aflegt aan de leden of met de gemeente wil spreken over belangrijke zaken ronom het beleid van de kerkenraad. betrokkenheid van de gemeenteleden is voor de kerkenraad erg belangrijk.

In de gemeente zijn mensen in allerlei commissies actief.  Sommige commissies richten de aandacht op de gemeente en anderen juist zaken die daarbuiten liggen.